Για GNU/Linux

Εγκατάσταση

Χρειάζεστε την διάταξη greek extened. Δηλαδή στο /etc/X11/xorg.conf:

Option "XkbRules"   "xorg"
Option "XkbModel"   "pc104"
Option "XkbLayout"  "us,el"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
Option "XkbVariant" ",extended"

Χρήση

Με ενεργή διάταξη πληκτρολογίου την ελληνική ο συνδυασμός AltGr και ; βγάζει τον χαρακτήρα της άνω τελείας.

AltGr είναι το πλήκτρο Alt δεξιά του διαστήματος (δηλαδή το δεξί Alt) και ; είναι το πλήκτρο q.

Για Windows

Εγκατάσταση

Το αρχείο DLL που χρειάζεστε.

Δεξί κλικ στο αρχείο anoteleia.inf Από το μενού επιλέξτε Εγκατάσταση

Απεγκατάσταση

Δεξί κλικ στο αρχείο original.inf Από το μενού επιλέξτε Εγκατάσταση

Important Τόσο η εγκατάσταση όσο και η απεγκατάσταση εφαρμόζονται με την επανεκκίνηση του υπολογιστή

Χρήση

Με ενεργή διάταξη πληκτρολογίου την ελληνική ο συνδυασμός AltGr και ' βγάζει τον χαρακτήρα της άνω τελείας.

AltGr είναι το πλήκτρο Alt δεξιά του διαστήματος (δηλαδή το δεξί Alt) και ' είναι το πλήκτρο δεξιά του ελληνικού ερωτηματικού.

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ τον Σίμο Ξενιτέλλη και τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, για σχετικές πληροφορίες για το GNU/Linux και τα Windows αντίστοιχα.