Κοινή χρήση αλληλογραφίας μεταξύ Linux
και Windows με το Thunderbird
Δημιουργία:  11/02/08
Ενημέρωση:  13/02/08

Επιλογή γλώσσας:

Δείτε ακόμη
  GwenRename
  kmhtConvert
  Clonezilla-
      SysRescCD

  Adracs USB
      Loader

  l10n-kde
  Κωδικοποίηση
    διεύθυνσης email


  Αρχική σελίδα

Εισαγωγή

Σε αυτή τη σελίδα θα παρουσιαστεί μια μέθοδος κοινής χρήσης των μηνυμάτων αλληλογραφίας ενός χρήστη, στο Linux και τα Windows, χρησιμοποιώντας το Mozilla Thunderbird. Η διαδικασία θα εκτελεστεί κυρίως από το σύστημα Linux (εκκίνηση των Windows θα γίνεται μόνο για έλεγχο των αποτελεσμάτων).

Ο Thunderbird θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος και στο Linux και στα Windows. Κάθε εγκατάσταση θα χρησιμοποιεί το δικό της προφίλ, αλλά θα μοιράζεται τα μηνύματα αλληλογραφίας.

Για να εφαρμοστεί η διαδικασία θα πρέπει να έχει γίνει ρύθμιση (και χρήση) του Thunderbird στο Linux. Τα μηνύματα αλληλογραφίας που τελικά θα είναι «κοινόχρηστα», είναι αυτά που θα υπάρχουν στο Linux. Επιπλέον, οι λογαριασμοί και τα φίλτρα αλληλογραφίας που έχουν ρυθμιστεί στο Linux θα μεταφερθούν τελικά στα Windows.

Ο Thunderbird θα πρέπει να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά στα Windows, ώστε να δημιουργηθεί το προκαθορισμένο προφίλ του.

Στο τέλος της διαδικασίας, τα μηνύματα αλληλογραφίας θα έχουν εγκατασταθεί σε ένα δίσκο/κατάτμηση των Windows (κοινός φάκελος), και το προφίλ της κάθε εγκατάστασης του Thunderbird θα τροποποιηθεί ώστε να χρησιμοποιεί αυτόν τον «κοινόχρηστο» φάκελο.

Για το ακόλουθο παράδειγμα θεωρώ ότι:

 1. Το λειτουργικό σύστημα των Windows είναι εγκατεστημένο στο δίσκο/κατάτμηση C:\ που προσαρτάται στο Linux στο /c.
 2. Υπάρχει ένας δίσκος/κατάτμηση των Windows ο D:\, που προσαρτάται στο Linux στο /d. Σε αυτόν θα δημιουργηθεί ο «κοινόχρηστος» φάκελος αλληλογραφίας.

Σημείωση:
    Κείμενο με χρώμα κόκκινο υποδεικνύει δεδομένα των Windows που εξαρτώνται από την εγκατάσταση.
    Κείμενο με χρώμα πράσινο υποδεικνύει δεδομένα του Linux που εξαρτώνται από την εγκατάσταση.

    Ο χρήστης θα πρέπει να αντικαταστήσει το κείμενο αυτό με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δεδομένα.
Συγκέντρωση δεδομένων

 • Φάκελος του Thunderbird στα Windows:
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Thunderbird ή
      /c/Documents and Settings/User/Application Data/Thunderbird
  όπου User το όνομα χρήστη των Windows.

  Στο αρχείο profiles.ini (πεδίο Path) βρίσκουμε το φάκελο του προφίλ· σε αυτήν την περίπτωση είναι ο Profiles\44jh8bih.default. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να υπάρχει ήδη.

 • Φάκελος του Thunderbird στο Linux:
      /home/user/.thunderbird
  όπου user το όνομα χρήστη στο Linux.

  Στο αρχείο profiles.ini (πεδίο Path) βρίσκουμε το φάκελο του προφίλ· σε αυτήν την περίπτωση είναι ο 0c6pw3ib.default. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να υπάρχει ήδη.

Ο κάθε φάκελος του προφίλ περιέχει ένα φάκελο που ονομάζεται Mail. Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα αλληλογραφίας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δημιουργηθεί ο κοινός φάκελος του Linux και των Windows. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε FAT32 (vfat) κατάτμηση ή δίσκο. Τα περισσότερα howtos δεν συνιστούν τη χρήση μιας κατάτμησης/δίσκου NTFS για αυτό το σκοπό· εγώ χρησιμοποιώ μία κατάτμηση NTFS χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα (ως τώρα). Ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξουμε, θα πρέπει να έχουμε άδεια εγγραφής σε αυτό, από το Linux.

 • Κοινός φάκελος:
      D:\thunderbird-profile or
      /d/thunderbird-profile

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα φακέλου εδώ· απλώς θυμηθείτε να το χρησιμοποιήσετε και στις παρακάτω εντολές.
Αντιγραφή του προφίλ των Windows

Αρχίζουμε αντιγράφοντας το φάκελο του προφίλ των Windows στον κοινό φάκελο.

  mkdir /d/thunderbird-profile
  cp -r '/c/Documents and Settings/User/Application Data/Thunderbird/Profiles/44jh8bih.default' \
      /d/thunderbird-profile
Επεξεργασία του profiles.ini

Το επόμενο βήμα είναι να τροποποιήσουμε το αρχείο profiles.ini των Windows, αφού κρατήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας, έτσι ώστε το προκαθορισμένο προφίλ να χρησιμοποιεί τον κοινό φάκελο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω εδώ το vi αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου.

  cd '/c/Documents and Settings/User/Application Data/Thunderbird'
  cp profiles.ini profiles.ini.old
  vi profiles.ini


Το αρχικό αρχείο θα είναι κάπως έτσι

  [General]
  StartWithLastProfile=1

  [Profile0]
  Name=default
  IsRelative=1
  Path=Profiles\44jh8bih.default
  Default=1


Το τελικό αρχείο θα πρέπει να είναι κάπως έτσι (οι αλλαγές είναι με κόκκινο)

  [General]
  StartWithLastProfile=1

  [Profile0]
  Name=default
  IsRelative=0
  Path=D:\thunderbird-profile
  Default=1


Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε τη λειτουργία του Thunderbird στα Windows. Κάνουμε επανεκκίνηση, φορτώνουμε Windows και εκτελούμε το Thunderbird. Θα πρέπει να μπορούμε να δούμε τους φακέλους αλληλογραφίας, να στέλνουμε και να λαμβάνουμε μηνύματα κλπ.

Θα πρέπει να πω ότι ο Thunderbird δεν αργεί κατά τη φόρτωση των μηνυμάτων (είχα καθυστερήσεις των 10-15 δευτερολέπτων περίπου) αλλά στη συνέχεια αυτές σταμάτησαν. Ίσως επειδή έπρεπε να διαβάσει τα νέα αρχεία μηνυμάτων, ή επειδή κάποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα (μέχρι και 500MB).

Όταν τελειώσουμε, κάνουμε επανεκκίνηση και φορτώνουμε και πάλι Linux.
Αντιγραφή των μηνυμάτων αλληλογραφίας

Τώρα θα αντιγράψουμε τα μηνύματά μας από το Linux στον κοινό φάκελο, ώστε να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Πρώτα όμως θα κρατήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας των μηνυμάτων των Windows, για κάθε περίπτωση.

  mv /d/thunderbird-profile/Mail /d/thunderbird-profile/Mail.old
  cd /home/user/.thunderbird/0c6pw3ib.default
  cp -r Mail /d/thunderbird-profile
Δεσμός στο νέο φάκελο αλληλογραφίας

Για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το νέο φάκελο Mail στο Linux, πρέπει να κάνουμε ένα δεσμό σε αυτόν. Πρώτα όμως θα κρατήσουμε ένα αντίγραφο ασφαλείας των μηνυμάτων του Linux, για κάθε περίπτωση.

  cd /home/user/.thunderbird/0c6pw3ib.default
  mv Mail Mail.old
  ln -s /d/thunderbird-profile/Mail /home/user/.thunderbird/0c6pw3ib.default/Mail

Μπορούμε τώρα να εκτελέσουμε τον Thunderbird και να ελέγξουμε ότι υπάρχουν όλοι οι φάκελοι μηνυμάτων και ότι μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε μηνύματα. Αυτό ολοκληρώνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στο Linux.
Επεξεργασία του prefs.js

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τροποποιήσουμε το αρχείο prefs.js των Windows, για να εισάγουμε τους λογαριασμούς μας. Διαπίστωσα (αφού κατέστρεψα την εγκατάσταση του Thunderbird στα Windows) ότι δεν μπορώ να αντιγράψω το αρχείο από το Linux και να το τροποποιήσω στη συνέχεια, γιατί θα χάσω τα δεδομένα των επεκτάσεων, θεμάτων κλπ.

  cp /home/user/.thunderbird/prefs.js /d/thunderbird-profile/prefs.js.linux
  cd /d/thunderbird-profile
  mv prefs.js prefs.js.old
  grep -v identity prefs.js.old | grep -v server > prefs.js
  grep identity prefs.js.linux >> prefs.js
  grep server prefs.js.linux >> prefs.js


Τελικά ανοίγω το αρχείο με ένα επεξεργαστή κειμένου και αντικαθιστώ το
  /home/user/.thunderbird/0c6pw3ib.default/Mail/
με το
  D:\\thunderbird-profile\\Mail\\

Τώρα πλέον απομένει να φορτώσουμε Windows και να ελέγξουμε για άλλη μια φορά τη λειτουργία του Thunderbird.
Προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσω τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα και χρειάζεστε βοήθεια, στείλτε μου ένα μήνυμα, και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα και βρήκατε λύση παρακαλώ αναφέρετέ το, ώστε να βοηθήσετε κάποιους άλλους.

 • Κάποιοι από τους φακέλους των λογαριασμών μου δεν εμφανίζονται στα Windows

  Όταν εκτέλεσα το Thunderbird στα Windows, «έχασα» τους φακέλους δύο λογαριασμών μου. Αυτοί ήταν δύο λογαριασμοί που έχω στο yahoo. Κοιτάζοντας στο φάκελο Mail, διαπίστωσα ότι τα mail.pop.yahoo.com και mail.pop.yahoo-1.com υπάρχουν ακόμη εκεί. Έτσι, για κάποιο περίεργο λόγο, ο Thunderbird δεν εισήγαγε τα δεδομένα των λογαριασμών.

  Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να δημιουργήσω τους δύο λογαριασμούς και να τους ρυθμίσω έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τους σωστούς φακέλους Στο "Ρυθμίσεις λογαριασμού... / Προσθήκη λογαριασμού..." συμπλήρωσα τα απαραίτητα στοιχεία, και άλλαξα την επιλογή "Ρυθμίσεις διακομιστή / Τοπικός κατάλογος:" σε "D:\thunderbird-profile\Mail\mail.pop.yahoo.com" και "D:\thunderbird-profile\Mail\mail.pop.yahoo-1.com" αντίστοιχα. Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να ενεργοποιήσω την επιλογή "Εισερχόμενα για το λογαριασμό αυτού του διακομιστή" στο "Ρυθμίσεις λογαριασμού... / Ειδικές επιλογές..." για κάθε λογαριασμό. Αφού πάτησα "OK", και οι δύο λογαριασμοί εμφανίστηκαν στο δέντρο των φακέλων.
 • Διαγραμμένα μηνύματα στα Windows/Linux επανεμφανίζονται στο Linux/Windows

  Αυτό μπορεί να συμβεί αν δεν κάνετε συχνά σύμπτυξη των φακέλων σας. Μία λύση που βρήκα είναι να ενεργοποιήσω την επιλογή "Σύμπτυξη φακέλων αν εξοικονομηθούν παραπάνω από x KB" στο "Προτιμήσεις / Για προχωρημένους / Δίκτυο & Χώρος στο δίσκο" και να ορίσω x=1.

  Την πρώτη φορά που θα διαγράψετε κάποιο μήνυμα θα ερωτηθείτε για να γίνει σύμπτυξη των φακέλων. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Να μην ερωτηθώ ξανά" και απαντήστε καταφατικά. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, αλλά την επόμενη φορά θα γίνει πολύ γρήγορα.
Σχετικοί δεσμοί

How To Share Mail Between Windows and Linux
Roaming profiles
How To Manage Profiles
Howto Thunderbird/Firefox profile share XP & Dapper
Sharing a profile between Windows and Linux
Sharing Thunderbird/Firefox profiles between Linux/Windows
How to Move Your Mozilla Thunderbird Profile

 

Κοινή χρήση αλληλογραφίας μεταξύ Linux και Windows με το Thunderbird