Μερικά tips

Για την προσωπική σας σελίδα:

  • Απλώς προσθεστε τις ιστοσελίδες σας στον κατάλογο public_html/
  • Η αρχική σελίδα πρέπει να καλείται index.html

Για πρόσβαση στον προσωπικό χώρο μέσω gftp:

  • Ως πρωτόκολλο επικοινωνίας επιλέγουμε FTPS
  • Στα Options, στο tab SSL Engine, ξετσεκάρουμε την επιλογή Verify SSL Peer

Copyright © by HELLUG


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS Powered by Php Graphics made with Gimp