3. Τύποι αδειών Ανοικτού Κώδικα

Οι άδειες Ανοικτού Κώδικα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους τύπους: (1) εκείνες που δεν εφαρμόζουν κανέναν περιορισμό στην διανομή των παραγώγων εργασιών (θα ονομάσουμε αυτές τις άδειες ως Μη-Προστατευτικές άδειες επειδή δεν προστατεύουν τον κώδικα από τη χρήση του στις μη-ανοικτού κώδικα εφαρμογές) και (2) εκείνες που εφαρμόζουν τέτοιους περιορισμούς (θα ονομάσουμε αυτές τις άδειες ως Προστατευτικές άδειες επειδή εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας θα παραμείνει πάντα ανοικτός/ελεύθερος).

Για να εκτιμηθεί καλύτερα η φύση αυτών των αδειών, είναι χρήσιμο να φανταστούμε τις άδειες λογισμικού ως μια επέκταση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δείτε το διάγραμμα 1 [1].

Το λογισμικό που έχει διατεθεί στο κοινό είναι ελεύθερο όλων των περιορισμών, όλα τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν χορηγηθεί στο κοινό. Οι χορηγούντες άδεια των Μη-Προστατευτικών αδειών Ανοικτού Κώδικα διατηρούν τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, αλλά χορηγούν όλα αυτά τα δικαιώματα στον κάτοχο άδειας. Οι χορηγούντες άδεια των Προστατευτικών αδειών Ανοικτού Κώδικα διατηρούν τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, χορηγούν όλα αυτά τα δικαιώματα στον κάτοχο άδειας, αλλά εφαρμόζουν τουλάχιστον έναν περιορισμό, ότι η αναδιανομή του λογισμικού, είτε τροποποιημένου ή χωρίς τροποποιήσεις, πρέπει να είναι κάτω από την ίδια άδεια. Οι χορηγούντες ιδιόκτητων αδειών διατηρούν τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας τους και χορηγούν μόνο μερικά από αυτά τα δικαιώματα, συνήθως μόνο τα δικαιώματα εκτέλεσης του προγράμματος και παρουσίασής του. Ο ακόλουθος πίνακας, όπου η άδεια BSD χρησιμοποιείται ως παράδειγμα μιας Μη-Προστατευτικής άδειας Ανοικτού Κώδικα και η Γενική Δημόσια Άδεια (GPL) GNU ως παράδειγμα μιας Προστατευτικής άδειας Ανοικτού Κώδικα, παρουσιάζει αυτές τις αντιθέσεις. Δείτε επίσης το διάγραμμα 2 [2].

Οι Μη-προστατευτικές άδειες Ανοικτού Κώδικα περιλαμβάνουν τις εξής άδειες: Academic Free License v.1.2; Apache Software License v.1.1; Artistic; Attribution Assurance license; BSD License; Eiffel Forum License; Intel Open Source License for CDSA/CSSM Implementation; MIT License; Open Group Test Suite License; Q Public License v.1.0; Sleepycat License; Sun Industry Standards Source License; University of Illinois/NCSA Open Source License; Vovida Software License v.1.0; W3C Software Notice and License; X.Net, Inc. License; zlib/libpng License; and Zope Public License v.2.0.

Οι Προστατευτικές άδειες Ανοικτού Κώδικα περιλαμβάνουν τις εξής: Apple Public Source License v.1.2; Artistic License; Common Public License v.1.0; GNU General Public License v.2.0; GNU Lesser General Public License v.2.1; IBM Public License v.1.0; Jabber Open Source License v.1.0; MITRE Collaborative Virtual Workspace License; Motosoto Open Source License v.0.9.1; Mozilla Public License v.1.0 and v.1.1; Nethack General Public License; Noika Open Source License v.1.0a; OCLC Research Public License v.1.0; Open Software License v.1.1; Python License; Python Software Foundation License v.2.1.1; Ricoh Source Code Public License v.1.0; and Sun Public License v.1.0.

Όλες αυτές και πρόσθετες νέες άδειες μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Πρωτοβουλίας Ανοικτού Κώδικα (OSI).

Μερικές άδειες Ανοικτού Κώδικα και των δύο τύπων περιλαμβάνουν άλλες παροχές, όπως οι περιορισμοί στη χρήση των εμπορικών σημάτων, τις γρήγορες επιχορηγήσεις άδειας με σεβασμό στα εφαρμόσιμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις αποκηρύξεις των εγγυήσεων, την αποζημίωση των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις εμπορικές διανομές, και τις αποκηρύξεις της ευθύνης. Εντούτοις, καμία από αυτές τις παροχές δεν είναι τόσο σημαντική όσο οι υποχρεώσεις/περιορισμοί που επιβάλλονται στα δικαιώματα αναδιανομής των Προστατευτικών αδειών Ανοικτού Κώδικα και είναι αυτοί οι περιορισμοί στους οποίους θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια.

Σημειώσεις

[1]

Σχήμα 1. Διάγραμμα 1

[2]

Πίνακας 1. Διάγραμμα 2

Δικαιώματα που χορηγούνταιΚοινόBSDGPLWindows 98
Διατήρηση δικαιωμάτωνΌχιΝαιΝαιΝαι
Δικαίωμα εκπόνησηςΝαιΝαιΝαιΝαι
Δικαίωμα εμφάνισηςΝαιΝαιΝαιΝαι
Δικαίωμα ΑντιγραφήςΝαιΝαιΝαιΌχι
Δικαίωμα ΤροποποίησηςΝαιΝαιΝαιΌχι
Δικαίωμα διανομήςΝαιΝαιΝαι, υπό την ίδια άδειαΌχι